حضرت علی(ع):

[ ای مالک اشتر تو را به عنوان مدیر ارشد جامعه هشدار میدهم] درباره طبقه زمین گیران و معلولین، پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این جامعه معین فرموده است. بخشی از بیت المال و بخشی از غلّه های زمین های غنیمتی اسلام را در هر شهری به معلولین و محرومین اختصاص ده. همواره به فکر مشکلات آنان باش و از آنان روی برمگردان.

(نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، فراز هفتم)اردو چکانخانم زهرا نالان : صاحب امتیاز مرکز ___ لیسانس پرستاری


خانم ناهیده صبوری :مدیر داخلی و معاونت اجرایی __دانشجوی رشته روانشناس


خانم شهلا سلیمانپور : مسئول فنی ___ لیسانس روانشناس


خانم راضیه پرورش : مددکار ___ لیسانس مدیریتی


خانم اعظم پلنگی : مربی ___ لیسانس روانشناس


خانم اعظم مولایی : مربی ___ لیسانس علوم اجتماعی


خانم زهرا نوروزی : مربی هنر و موسیقی ___ لیسانس هنر


خانم المیرا سلطانی : مربی ورزش ___ لیسانس تربیت بدنی


هادی گلی زاده : کاردرمانی ___ لیسانس کار درمان


سامان شریفی : گفتار درمانی ___ لیسانس گفتار درمان


خانم اکرم معرف : خدماتی